Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego „Delfin” 
w Toruniu

§ 1
Komisja Rewizyjna Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego „Delfin” w Toruniu, zwana dalej Komisją, wykonuje swoje zadania wynikające z postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego „Delfin” 
w Toruniu zwanego dalej Klubem.

§ 2
Do podstawowych zadań Komisji należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu pracy Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem:
  a. Planowania pracy merytorycznej i realizacji „Planu Pracy Zarządu”;
  b. Planowania pracy finansowej;
  c. Celowości, rzetelności i gospodarności w gospodarce finansowej.
 2. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi – nie później niż w terminie do 31 marca każdego roku.
 3. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Klubu lub Walnego Zebrania.
 4. Informowanie Zarządu o wynikach przeprowadzonych kontroli.
 5. Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu.

§ 3

 1. Komisja ma prawo żądać od Zarządu Klubu oraz od jego poszczególnych członków i pracowników wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności merytorycznej i finansowej Klubu.

§ 4

 1. Komisja działa kolegialnie, może jednak zlecić wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych delegowanym przez siebie członkom Komisji lub rzeczoznawcom w oparciu o wniosek zgłoszony Zarządowi.

§ 5

 1. Walne Zebranie wybiera trzech członków Komisji.
 2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie ustąpienia członka Komisji w trakcie trwania kadencji na jego miejsce Komisja może uzupełnić skład w drodze kooptacji. Liczba członków Komisji wybranych w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji.

§ 6

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji co najmniej dwa razy w roku.
 2. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
  a. Skład osobowy uczestników posiedzenia;
  b. Przebieg posiedzenia;
  c. Podjęte wnioski i uchwały.
 4. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 7

 1. Funkcja członka Komisji nie może być łączona z funkcją w Klubie.

§ 8

 1. Komisja w sprawozdaniu na Walne Zebranie uwzględnia:
  a. Skład Komisji i zmiany w składzie osobowym Komisji w okresie kadencji;
  b. Ilość i tematykę posiedzeń;
  c. Ocenę działalności Klubu w tym Zarządu Klubu;
  d. Wnioski celem usprawnienia działalności Klubu.

 

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu
30 marca 2004 roku

 

Za Zarząd Klubu

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.