Statut

Statut Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego „Delfin”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki „Delfin” (zwany dalej Klubem) jest jednosekcyjnym pływackim klubem sportowym

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Toruń.
 2. Siedzibą klubu jest Szkoła Podstawowa nr 18 przy ulicy Wyszyńskiego 1/5

§ 3

 1. Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

§ 4

 1. Klub zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Klub używa:a. pieczęci o treści „MTKP „Delfin” w Toruniu”.
  b. Godła. Godłem Klubu jest znaczek wyłoniony w drodze konkursu.
  Logo Klubu
  c. Barwy klubu to kolory żółto – niebieskie
  d. Flagi. Flagą klubu jest flaga koloru żółto – niebieskiego o wielkości przynajmniej 150 x 200 cm lub proporcjonalnie większa.
  e. Odznaki i znaczki organizacyjne i okolicznościowe zatwierdzone przez Zarząd Klubu.

Używane przez klub w/w elementy są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7
Celem działalności Klubu jest:

 1. Kształtowanie u członków Klubu wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz postępowania zgodnie z zasadami „FAIR PLAY” – honoru i uczciwości w sporcie .
 2. Prowadzenie działalności sportowej w pływaniu klasycznym.
 3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej zainteresowanej sportem pływackim na terenie miasta Torunia.
 4. Podejmowanie inicjatyw i organizowanie szkolenia w zakresie nauki pływania, doskonalenia pływania stylowego oraz rekreacji w pływaniu dla wszystkich chętnych.
 5. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez sportowych i szkolenia w zakresie sportu pływackiego.
 6. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej.
 7. Stałe podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.
 8. Organizowanie zawodów sportowych w pływaniu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia.

§ 8
Klub realizuje swoje zadania przez:

 1. Organizowanie szkolenia, treningów, obozów i zawodów sportowych.
 2. Udział w zawodach i imprezach sportowych.
 3. Prowadzenie pracy wychowawczej i pracy w kierunku upowszechniania sportu.
 4. Zapewnienie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu w postaci boisk, pływalni, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego i kadry trenersko – instruktorskiej.
 5. Współpracę ze szkołami, UKS- ami oraz udzielanie im pomocy w organizacji szkolenia, zawodów i doboru utalentowanych zawodników.

Rozdział 3. Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki.

§ 9

 1. Członkami Klubu mogą być osoby pragnące realizować cele i zadania Klubu.
 2. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie deklaracji.

§ 10

 1. Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat
 3. Członkami Klubu mogą być również osoby niepełnoletnie , młodzież szkolna ze wszystkich typów szkół za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.
 5. Członkowie wspierający mają prawo do udziału we władzach klubu z głosem doradczym oraz do korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu.
 6. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone w rozwoju pływania wśród młodzieży.
 7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 11
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo :

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, mogą wybierać i być wybierani do władz Klubu.
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na warunkach określonych przez władze Klubu.
 3. Zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu.
 4. Korzystać ze wszelkich uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12
Niepełnoletni członkowie Klubu mają takie same uprawnienia jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13
Członkowie i uczestnicy Klubu mają obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 2. Czynnie uczestniczyć w pracach Klubu.
 3. Opłacać składki członkowskie.
 4. Dbać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego, kulturalnego, estetycznego.
 5. Reprezentować barwy Klubu i strzec jego honoru.
 6. Przyczyniać się do rozwoju sportu.
 7. O przyjęciu na członka Klubu lub ustaniu członkostwa decyduje Zarząd Klubu na podstawie obowiązującego regulaminu.

§ 14

 1. Członkowi wykluczonemu Uchwałą Zarządu Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu.

Rozdział 4. Władze Klubu

§ 15

 1. Władzami Klubu są:a. Walne Zebranie,b. Zarząd Klubu,

  c. Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja władz trwa 2 lata.
 3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.

§ 16

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.
 2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz do roku.
 4. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się co dwa lata.
 5. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu najpóźniej do 31 marca danego roku.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:a. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,b. z inicjatywy Zarządu,

  c. na polecenie Komisji Rewizyjnej,

  d. na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/10 części ogółu członków uprawnionych do głosowania.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 17

Kompetencje Walnego Zebrania

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu.
 3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, preliminarza budżetowego.
 4. Uchwalenie programu działania Klubu.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego Klubu z zachowaniem określonych wymogów.
 6. Uchwalanie zmian w Statucie.
 7. Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.
 11. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Rozwiązanie Klubu.

§ 18

 1. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła Zarząd Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać również informacje na czyje żądanie jest ono zwołane i w jakiej sprawie.

§ 19

 1. Do ważności Uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków Klubu lub delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. W terminie drugim – 15 minut później, jest ono ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 20

 1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Sprawy zmiany Statutu, rozwiązanie względnie likwidacja Klubu wymagają 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
 4. Wybór władz Klubu na uzasadniony wniosek członka Klubu może być tajne.

§ 21

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 9 członków.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona :prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków Zarządu.
 4. Prezes, wiceprezesi i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu.

§ 22

Kompetencje Zarządu Klubu

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Bieżące kierowanie pracą Klubu w okresie miedzy Walnymi Zebraniami.
 4. Uchwalanie okresowych planów i preliminarzy budżetowych.
 5. Przedkładanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 7. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych Statutem dla innych władz Klubu.
 8. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób z Zarządu Klubu lub jednej osoby z Zarządu Klubu i osoby upoważnionej przez Zarząd.

§ 23
Tryb pracy Zarządu:

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się zgodnie z „Regulaminem pracy Zarządu” przynajmniej raz w kwartale, przy czym dla ważności uchwał jest wymagana co najmniej połowa członków Zarządu.
 2. W przypadkach koniecznych dla załatwienia spraw bieżących zbiera się Prezydium Zarządu. Zebrania Prezydium odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
 3. Uchwały zapadają głosów. W razie równości decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenie na polecenie Prezesa zwołuje co najmniej na 5 dni przed ustalonym terminem sekretarz, który też prowadzi odpowiednią dokumentację posiedzeń.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz oraz osoby zaproszone.
 6. Członkowie Prezydium Zarządu posiadają zakres obowiązków ustalony przez Prezesa Klubu.
 7. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem.
 8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 9. Usunięty członek Zarządu ma prawo odwołać się od podjętej uchwały w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania.
 10. Uchwała Walnego Zebrania o zawieszeniu lub odwołaniu jest ostateczna.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu.

§ 25

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
 2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie wniosków o ewentualne udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
 4. Żądanie na piśmie od Zarządu zwołania Walnego Zebrania, jeżeli stwierdzone zostaną działania niezgodne ze Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu.
 5. Udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 26

 1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej, ich skład może być uzupełniony w drodze kooptacji.
 2. Kooptacji dokonuje Zarząd Klubu do władz Zarządu, Komisja Rewizyjna do Komisji.
 3. Liczba władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogółu członków z wyboru.

§ 27

 1. Zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej” zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział 5. Wyróżnienia i kary

§ 28

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznane są wyróżnienia i nagrody.a. wyróżnienie na piśmie z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza zawodnik,b. nagrody rzeczowe,

  c. nagrody finansowe,

  d. wystąpienie do władz miasta o wyróżnienie za szczególne osiągnięcia sportowe.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa „Regulamin Klubu” uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 29

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje –zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie klubu – prawo wymierzania następujących kar:a. upomnienia na piśmie,b. nagany na piśmie,

  c. zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

  d. wykluczenia z Klubu.

 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6. Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

§ 30
Majątek Klubu powstaje :

 1. Ze składek członków Klubu.
 2. Z wpływów z imprez organizowanych przez Klub.
 3. Z wpływów za wynajem obiektów i sprzętu sportowego.
 4. Z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§ 31

 1. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dla ważności oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu lub jednego członka Zarządu Klubu i osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Zmiana Statutu Klubu może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów.

§ 33
Rozwiązanie Klubu może nastąpić :
1. Na mocy Uchwały Walnego Zebrania Klubu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić tryb likwidacji Klubu oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

§ 34

 1. Uchwały zawarte w § 30 i § 31 pkt. wymagają zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu

30 marca 2004 roku

Za Zarząd Klubu

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.